Privacy Policy

Privacyverklaring

Praktijk Swanenberg, gevestigd aan Altenalaan 28 8443 ED te Heerenveen, (yoga praktijk ruimte Haskerutgongen  1 in Oudehaske) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.praktijkswanenber.nl

Altenalaan 28 8443 ED Tel. +31-6 21828189

Patricia Swanenberg is functionaris gegevensbescherming van Praktijk Swanenberg. Zij is te bereiken per mail: patricia@patriciaswanenberg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Swanenberg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • –  voor- en achternaam;
 • –  telefoonnummer;
 • –  e-mailadres;
 • –  overige informatie die je actief verstrekt door het aanmeldformulier in te vullen als je actief aan de lessen deelneemt, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via patricia@praktijkswaneberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Swanenberg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • –  verzenden van nieuwsbrief en of een flyer  (1x per kwartaal)
 • –  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen uitvoeren;
 • –  je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (na behoefte);
 • –  om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Swanenberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Swanenberg) tussen zit.
Praktijk Swanenberg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mail om te communiceren. Hierin worden automatisch alle mailadressen opgenomen. Op verzoek wordt men verwijderd.

WordPress wordt gebruikt om de website te maken. Het bevat geen klantgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Swanenberg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • –  bewaartermijn: reden
 • –  naam en mailadres: zolang je interesse in Praktijk Swanenberg hebt om nieuwsbrief te ontvangen
 • –  adres: wordt niet verzameld omdat het niet nodig is voor de bedrijfsvoering
 • –  telefoon nummer: een jaar nadat je de lessen hebt beëindigd. Wordt alleen opgenomen als je contact met Praktijk Swanenberg hebt opgenomen en als communicatie van belang is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Swanenberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In principe delen we geen gegevens met derden. Hiervoor wordt altijd toestemming aan de betrokkende gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruikt Praktijk Swanenberg niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Swanenberg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar patricia@patriciaswanenberg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine read- able zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Swanenberg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Swanenberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met patricia@patriciaswanenberg.nl